תקנון האתר

1. השימוש, בתקנון זה, בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.2. התקנון, כפי שיוצג בהמשך, חל על כל סוגי השירותים באתר.
1.3. טרם שימוש בpalavra.co.il, נדרשת תחילה לבצע הרשמה לאתר, הכוללת מספר פרטים בסיסיים כגון: שם משתמש, סיסמא, שם מלא, כתובת אימיייל ותאריך לידה.
1.4. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה להאתר, אחרת, אין תהיה הנהלת האתר אחראית לכל נזק שיכול להגרם.
1.5. להדגיש, כי כל שימוש באתר , מכל סוג שהוא, מהווה הסכמה לתנאים האמורים, בתקנון האמור, וזאת ללא סייג.

2. יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך, בכל עת, מכל סיבה וללא אזהרה או הודעה מוקדמת. אם נתפסת מרמה בכל דרך שהיא, חשבונך יימחק ללא הודעה מוקדמת. שים לב, בשל האופי הקנייני של מערכת הפיקוח שלנו, אין באפשרותנו לחשוף כל מידע מפורט ולא לדון בסיבה.

3. פירסום האתר בצורה שחורה באמצעות דואר זבל/ספאם אינה חוקי בעליל ותגרום לחסימת משתמשים.


תשלום למשתמשי האתר palavra.co.il

4. ידוע לך, והנך נותן את הסכמתך לכך באופן מפורש, כי palavra.co.il מחלק נקודות ל-10 השחקנים הטובים ביותר באותו יום לאותו משחק ואו לחידונים או פעילויות אחרות. בנוסף, האתר מאפשר לקבל נקודות נוספות תמורת מבצע חבר מביא חבר - הזמנת חבר פעיל (עבר כמות נקודות מסויימת) ועל כל קבלת נקודות בהתאם.

4.1. ידוע לך, והנך נותן את הסכמתך לכך באופן מפורש, משתמשים שעברו את רף הנקודות החודשי שהמוצג באתר, בסוף כל חודש כל הנקודות הופכות לכסף בתלות ברווחי האתר.

palavra.co.il .5 תעביר אל המשתמש את התשלום שצבר לזכותו בחשבון שלו עד 60 יום לאחר שליחת חשבונית מס אל משרדי האתר וזאת בתנאי שהסכום שנצבר בחשבון הגיע ל 100 - ₪, העברת התשלום תעשה באופן תשלום באמצעות חשבון ה PayPal של המשתמש.
5.1. palavra.co.il לא תעביר בשום תרחיש תשלום כלשהו למשתמש כל עוד לא הגיע יתרת החשבון שלו במערכת ל -100 ₪.
5.2. ביצוע פעולת העברת התשלום למשתמש תאפס את יתרת החשבון שלו ל - 0 (אפס) ₪ במערכות של האתר palavra.co.il.

6. מאת הצטרפותך לאתר palavra.co.il  אתה מסכים כי אתה תהיה אחראי באופן מלא על כל הגשת המיסים כנדרש על ידי רשויות ממשלתיות.


אחריות

7. palavra.co.il לא תהיה אחראית לעיכובים או אי ביצועים שנגרמו על ידי פעולות של כוח עליון, מלחמה, טרור, שביתה, סכסוך עבודה, אש, מעשה של הממשלה, או כל גורם אחר, בין אם הוא דומה או שונה, מעבר לשליטה שלנו palavra.co.il שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לשנות או לשנות עמלות, הטבות, חוקים, תקנות, הצעות מיוחדות, תנאי חברות וההגבלות או לסיים את השירותים בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.

8. palavra.co.il ואו חברות הבת שלה, שותפיה וסוכנים אינם אחראים לטיב המוצרים והשירותים ואו תוכנם של התוכניות המשתתפות באתר  palavra.co.il, אי לכך כל נזק ישיר ואו עקיף שעלול ויגרם לך ואו צד שלישי כלשהו הינו על אחריותך (המשתמש) בלבד.

9. palavra.co.il רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לשנות את נוסח תקנון זה כולו או מקצתו ובכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש.

10. palavra.co.il   מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר על ידכם לאתר ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש ע"פ דין או בכדי למנוע שימוש לרעה.

11. במקרים שאינם בשליטתו של האתר palavra.co.il ו/או נובעים מכוח עליון, palavra.co.il לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו עם מידע זה אבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
11.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר לרבות לוגו האתר אלא אם כן palavra.co.il נתן את הסכמתו ואישור בכתב לכך.
11.3. כל סכסוך הנובע מתקנון זה יעשה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתברר בבתי המשפט בבאר שבע בלבד.
11.4. להדגיש, שאין האמור בתקנון בכדי לגרוע מזכויותיו של האתר palavra.co.il ומפעיליו, לפי כל דין.

12. כל הרווחים הרשומים ו/או מיוצג על ידי palavra.co.il הם בערך משוער, בפועל ערך זה נתון לשינוי עם או ללא הודעה מוקדמת.

פרטיות

13. ידועה לך ששמך הפרטי ושם משפחתך יפורסמו מעת לעת בתחרויות השונות באתר palavra.co.il וכמו כן המופנים שלך יוכלו לראות את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

14. ניתן להשיג אותנו בכל שאלה בדף יצירת קשר באתר palavra.co.il

15. בשום פנים ואופן אנו לא נבקש ממך את הסיסמה שלך, פרטי חשבון או כל דבר אחר הקשור ל- palavra.co.il באמצעות דואר אלקטרוני. אנחנו לא שולחים דואר אלקטרוני לא מורשה לחברים באתר.


העדר יחסי עובד-מעביד

16.1. המשתמש מאשר ומצהיר כי הוא מצטרף ל-palavra.co.il כמשתמש בלבד, וכי אין ולא יהיו בינו ובין palavra.co.il ו/או למי מטעמה יחסי עובד-מעביד מכל סוג שהוא לכל דבר ועניין.
16.2. כמו כן, מתחייב המשתמש להימנע מלהציג עצמו כעובד או כנציג palavra.co.il ו/או כמי שהוסמך לחייב אותו בכל דבר ועניין.
16.3. מוסכם בזה כי למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי palavra.co.il ו/או כלפי מי מטעמה שעילתן ביחסי עובד-מעביד, כביכול, ו/או בסיומם, והוא יהיה מנוע מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד palavra.co.il.
16.4. מוסכם בזה בין הצדדים כי בחישוב התגמול למשתמש הובאה בחשבון העובדה כי הוא איננו עובד palavra.co.il, ולא קיימים בינו לבין palavra.co.il יחסי עובד-מעביד, היות ואין בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.